آیا می دانید ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی بسیار محدود است بنابراین اگر شما بتوانید حتی دو تست   بیشتر از دیگران بزنید،شما قبول خواهید بود؟!

آیا می دانیدبااستفاده ازروشهای ارائه شده دراین بسته آموزشی شماحداقل یگ گام جلوترازدیگران حرکت می کنید؟!

آیا می دانید با استفاده از شیوه مهندسی معکوس و منطق فازی می توانید حتی با کمترین معلومات گزینه صحیح را تشخیص دهید؟!

آیا می دانید که سوالات کنکور چگونه طرح می شوند و طراحان از چه قوانینی باید به اجبار پیروی کنند؟!

آیا می دانید که طراحان سوال به وسیله چه شیوه ها و شگردهایی پاسخهای صحیح را نادرست جلوه می دهند؟!

آیا می دانید طراحان سوالات کنکور  حق ندارند هر جور که می خواهندجواب سوالات را بین گزینه ای «الف» و «ب» و «ج» و «د» توزیع کنند.؟!

آیا می دانید احتمال وجود گزینه های همسان به صورت پشت سرهم نباید از 10 درصد بیشتر باشد؟!

آیا می دانید چگونه باید مطالعه کنید؟!

آیا می دانید به چه شیوه ای باید امتحان بدهید؟!

آیا می دانید…..؟!

چنانچه هریک از کلید های طلایی موجود در این بسته نرم افزاری را بدانید مسلما با شیوه های طرح سوال و دیدگاه ها و حقه  های طراحان سوال بیشتر آشنا بوده و حتی با معلومات بسیار کم به جواب صحیح سوالات می رسید.

1- آموزش کامل شیوه مهندسی معکوس درکنکورهای مقاطع مختلف

2- روش NLP در طراحي تست

3- مهارتهای حل صحیح تستهای کنکور با حد اقل معلومات

4- شیوه سریع تست زنی

5- تست زنی با کمترین معلومات

6- روشهای کشف سریع گزینه صحیح در کمتر از چند ثانیه

7- شکار گزینه صحیح با استفاده از روش منطق فازی

8- آشنایی با محدودیتهای طراحان سوالات کنکورهای مقاطع مختلف

9- آشنایی با شیوه ها و حقه های طراحی سوالات تستی

10- برنامه ریزی صحیح درسی

11- تکنیکهای مطالعه درست

12- نمونه سوالات حل شده به روشهای فوق مربوط به کنکور سالهای قبل

13- آشنایی با شیوه تست زنی نفرات برتر کنکور

14- کاهش اضطراب در روز آزمون

15- و صدها نکته های آموزشی دیگر

مهندسی معکوس چیست؟

مهندسي معكوس روشی جالب و شگفت انگيز براي كشف گزينه صحيح درآزمونهاي چهار گزينه اي است اين روش مبتني بر آموزش قوانيني است كه طراحان سئوالات كنكور بطور نا خوداگاه در متن سئوال ويا بين گزينه ها ايجاد مي كنند كه با يادگيري اين قوانين قابليت كشف گزينه صحيح با حداقل ويا بدون معلومات را بدست مي آوريم پايه علمي اين روش سايكوسايبرنتيك يعني (تفكردرموردتفكر) وموضوع آن شيوه تفكر طراحان آزمونها و قانونمنديهاي آن است.از ديگر اسمهاي اين تكنيك موارد زير را مي توان نام برد.

1)شكار گزينه صحيح بدون معلومات              2)طراحي تست بر اساس NLP

3)تست زني بدون معلومات                         4)كشف گزينه صحيح بدون معلومات

5)تكنيك تله گذاري در تست ها                    6)NLP و مهندسي معكوس

7)تكنيك NLP درانتخاب گزينه صحيح             8) NLP در طراحي تست

9)تست زني در 10 ثانيه                            10)تست زني نفرات برتر كنكور

ويژگيهــاي مهنــدسي معكــوس

1ــ از ويژگيهاي اين روش ، ساده ، آسان بودن و همچنين سرعت يادگيري آن است . تنها با چند ساعت تمرين، با اين روش آشنا و براحتي از آن استفاده مي كنيد و امتياز خود را چندين برابر افزايش خواهيد داد.

2ــ روش علمي مهندسي معكوس مغايرتي با معلومات و اطلاعات درسي شما ندارد بلكه به شما مي آموزد چگونه بطور مفيد از معلومات خود استفاده كنيد و با تركيب اين روش با معلومات خود، نتايج باور نكردني بدست بياوريد.

3ــ با يادگيري اين روش اشتياق و علاقه شما به پاسخگويي تستها بسيار زياد شده،كه نتيجه آن مطالعه بيشتر و مؤثرخواهدبودهمچنين در اين متد شما به تعريف و ديدگاه جديدي از يادگيري ، تفكر و مطالعه هدفمندبر اساس منطق فازي خواهيد رسيد .

4ــ روشها ي مؤثر همواره ساده هستند ؛ استفاده از اين روش زمان زيادي نمي خواهد فقط با كمي تمركز و هوشياري در چند ثانيه روابط وگزينه هاي صحيح را تشخيص خواهيد داد .

5ــ با يادگيري اين روش مي توانيد براحتي در رشته تحصيلي ديگري كه معلومات آن را نداريد درصد بالايي از تستها را پاسخ دهيد

سوالات متداول

1- آیا سیستم طراحی سئوالات تغییر نمی کند ؟

سئوالات با توجه به محدودیت های طراحی سئوال در شکل و ساختارهای مشخصی طراحي مي شود و تغییر آن ممکن نیست و دلیل آن پاسخ به آزمونهای برگزار شده در همۀ سالها ي گذشته است.

2- یادگیری روش مهندسي معکوس ساده است ؟

داوطلبین آزمونهای تستی شامل دانش آموزان ابتدایی تا سطح دکتری هستند که همگی بطور مشترک با استفاده از جزوات آموزش ديده و از قوانین مشترکی استفاده می کنند .

3- آیا روش مهندسي معکوس تداخل یا تضادی با معلومات ندارد ؟

روشی وجود دارد بنام ترکیبی که در آن با ترکیب معلومات و روش مهندسي معکوس عمل می شود، کافی است که بخش کوچکی از سئوال را بفهمید سپس از ترکیب آن با روش معکوس ، یک قدم با معلومات و یک قدم بامهندسي معکوس شما را به گزینه صحیح می رساند .

4- آیا داوطلبینی که از معلومات بالایی برخوردارندمی توانند ازاین روش استفاده کنند؟

بله،اگر فرض کنیم که داوطلبی به همۀ تست های آزمون پاسخ صحیح می دهد از این طریق روشی برای کنترل جواب ها در اختیار خواهد داشت که از طریق آن ضریب اطمینان چند برابر افزایش می دهد ،به این معنا که ابتدا از طریق معلومات و سپس بااستفاده از اين روش، صحت آن را تاييد می کند . همچنين با تلفيقي از تكنيكها  1) مرور جزوات و مطالب آموزشي 2) تكنيك Triz در حل دفترچه هاي كنكور  3)آشنايي با روش ديمانسيون(ابعادي)  4)اشنايي با روش مهندسي معكوس  براحتي مي توانيد بر تست ها غلبه پيدا كرده و جواب صحيح انها را بيابيد.

5-آيا روش معکوس در پاسخ به آزمونهای چند گزینه ای ( غیر از چهار گزینه ای ) عمل می کند ؟

آزمونهای غیر از چهار گزینه ای از روش های ساده تری برای پاسخ برخوردارند به این صورت که بسیاری از تست ها در روابط ساختاری ایجاد شده در فرم پاسخنامه مشخص می شوند و منظور از فرم پاسخنامه، نسبتی که پاسخهای هر تست با تست های دیگر در فرم پاسخنامه دارد .

6- برای یادگیری کامل چه مقدار تمرین  مورد نياز است ؟

چون این روش مبتنی به شکل شناسی ( ساختار ) و روابط  بين گزینه ها است بنابراين نیازی به حافظه سازی و معلومات نداشته و در مدت بسیار کوتاهی ، آموزش یادگیری کامل می شود .

7- پایۀ علمی این روش چیست ؟

این روش مبتنی بر سه شاخۀ علمی است

1) سایکو سایبرنتیک : به دانش شناخت شناسی، که به قوانین در سطح تفکر و الگوهای قانونمند فکری می پردازد .

2) زبان شناسی : دانش زبان و الگوهای کلامی که به طور مستقم با شیوۀ تفکر و قوانین آن نزدیکترین ارتباط را دارد .

3) آمار : تطبیق قوانین و فرمولهای کشف شده بر روی نمونه های اسناد و آزمونها ي طراحي شده  در سطح وسیع آماری مي باشد.

8- چه ضمانتی برای درستی و کارآیی این روش وجود دارد ؟

هرداوطلب پس از آموزش و استفاده از جزوات مي تواند دركليه آزمونهاي سالهاي گذشته تمرين نموده  و درستي اين روش را مشاهده كند.فقط ذكر اين نقطه مهم است كه كارايي اين روش در يك مدل(يك آزمون)كامل مشخص و واضح است نه اينكه تست هاي گزينشي از هر ازمون انتخاب شود.

آموزش روش هاي كشف گزينة صحيح

ـبراي انتخاب گزينة صحيح به روشي متفاوت از محدوديت هاي طراحي يك تست مي توان استفاده كرد .

محدوديت هاي طراحي يك سئوال چيست ؟

1) ارائه عبارات و جملات با مفهوم مشخص و روشی كه معناي دقيق يك پرسش را بيان كند .

2) گزينه هايي مشابه و مرتبط كه نسبت به يكديگر و مفهوم سئوال، رابطه اي منطقي دارند

3) ساختار يا شكل هندسي روابط گزينه ها

روابط  بين گزینه ها شکلهای محدودی نسبت به یکدیگر می سازند.به مثالهای زیر توجه کنید.

رابطة دوتايي:

1)2/0       2 )4/0       3 ) 645     4)1290

1) سعدي   2) حافظ    3)سهراب سپهري    4) اخوان ثالث

رابطة سه تايي :

1) 2/0      2) 4/0     3) 6/0     4) 1

1) نيهليستي 2) ماتر ياليستي       3) كمونيستي      4) توحيدي

رابطة چهار تايي :

1) الف.ب     2) ب.ج          3) ج.د      4) د.الف

D (4          c(3              b( 2              a( 1

بدون ربط :

A (4        l (3       x( 2       p (1

1) آلمان 2) فرانسه      3) يونان       4) روسيه

1) اروپا      2) آفريقا      3) آسيا      4) آمريكا

مهمترين بخش در ايجاد زنجيره اي از گزينه هاي يك تست، روش تفكر فردي است كه مي خواهد از يك گزينه سه گزينه ديگر را بسازد و يا يك گزينه  صحيح را بين سه گزينه غير صحيح  ديگر قراردهد با اين هدف كه بزرگ نمايي يا عدم تجانس بين گزينه ها نباشد و در نهايت زنجيره اي متعادل را طراحي كرده باشد به اين طراح معمولا منظور به صورت زير عمل مي كند.

1) ابتدا گزينة صحيح را مد نظر دارد يك گزينه از گزينه صحيح مي سازد (رابطة اصلي )

2) مقايسة بين گزينه هاي انتخابي با يكديگر همچنين با اعداد و جوابهاي امكانپذير سئوال انجام مي دهد .

3) در نتيجة مقايسه دو گزينه ديگر ساخته مي شود

4) به چهار گزينة طراحي شده بطور همزمان نگاه مي كند.

5) زنجيرة ساختة شده را تأييد مي كند يا آنقدر تغيير مي دهد تا سرانجام تأييد مي كند .

مفهوم تأييد اين زنجيرة طراحي شده چيست ؟

معناي تأييد زنجيره،يعني ايجاد نظم و قانونمند كردن آن كه در اين روش روند معكوس از مشاهدة گزينه ها تا انتخاب گزينة صحيح پيش مي رود .

روشهای جدید در تست زنی سوالات کنکور در پنج سی دی . پدیده ای نو و هدیه ای ارزشمند برای همه کنکوری ها
جدیدترین اصول یادگیری و روشهای نوین پاسخگویی به تستهای کنکور و آزمونهای مختلف
موفق ترین روش حل انواع تست در آزمونهای مختلف شامل پنج سی دی
در این روش بدون حل نمودن تست چهار گزینه به دو گزینه تبدیل گشته و یک چهارم احتمال درست زدن تست به یک دوم احتمال درست زدن تبدیل می شود. با بکارگیری این روش بدون حل نمودن و داشتن معلومات لازم حداقل بیست تا سی درصد تستها پاسخ صحیح داده می شوند.
بیان اسرار منطقی روشهای بدست آوردن پاسخ صحیح.بیان اصول درست فراگیری دروس در سرکلاس دبیرستان و یا دانشگاه . بیان توصیه هایی برای بهتر آموختن .درکلاس چگونه باید باشیم؟ و برای فهم بهتر مباحث چه باید انجام دهیم ؟ در سر جلسه امتحان رعایت چه نکاتی ما را موفق تر از دیگران خواهد نمود ؟ روشهای درست مطالعه چیست ؟
( به روش مهندسی معکوس و منطق فازی) به کمک روشهای 7 گانه کشف گزینه صحیح.
آیا می دانید با زدن حتی یک تست صحیح می توانید شانس موفقیت خود را افزایش داده و چند هزار نفر را پشت سر بگذارید و به نتیجه مطلوب تری دست یابید.
با استفاده از تکنیک ها و روشهای تست زنی شما می توانید فقط با داشتن 10% معلومات و بکار گیری شیوه های تست زنی تردید خود را بین گزینه ها از 4 به 2 گزینه کاهش دهید و سپس به گزینه صحیح برسید .
تجربه نشان داده است که در هر سال کنکور و در هر درس 15% از سوالات کنکور تکرار سالهای گذشته می باشد که شما علاوه بر استفاده روش های تست زنی با تمرین و مرور تستها و رابطه بین گزینه ها به راحتی گزینه صحیح را کشف یا شکار کنید .
مجموعه فوق شامل روشهای تست زنی و شکار گزینه صحیح در بین 4 گزینه و روشهای صحیح مطالعه برای کنکور می باشد .به همراه بیان اسرار موفقیت N.LP همچنین پس از گذراندن این دوره شما چه می آموزید :
با روشهای صحیح تست زنی آشنا می شوید و این روش را به راحتی در طول دوره به کار می بندید. با امتحانات تستی و چگونگی برگزاری آنها آشنا می شوید.یاد می گیرید که در جلسه آزمون چگونه تست ها را انتخاب نمایید.می توانید تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد را به راحتی تشخیص دهید.
می آموزید که چگونه خود را برای امتحانات تستی آماده نمایید.
تفاوت ها و تشابهات میان امتحانات تستی و تشریحی را درک می کنید.
بدون هر گونه اضطراب و استرس در جلسات کنکور مختلف شرکت می کنید.
سرعت عمل و سرعت انتقال خود را تا 50% افزایش خواهید داد.
می آموزید که چگونه با مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح ، از وقت به عنوان یک فاکتور اصلی در امتحانات تستی بهره ببرید.

رادمنش


باز منتشر شده توسط rad2545 در وب سایت تبیان مرکز زنجان