1-اگر انسان خوب به نظم جهان و تمامی مخلوقات بنگرند به چه نتیجه  ای خواهد رسید؟

الف  به وجود ناظمی پی می برد 

 ب- درمی یابد ناظم این نظم خداوند است

ج-  درمیابد که هر چیزی علت و معلولی دارد.

د- الف و ب صحیح است.

2- ما با دقت کردن به دنیای پیرامون خویش چه درسی می گیریم؟

الف- عبرت گرفتن                  ب- درس خداشناسی     

 ج- شکر گزاری                   د- همه موارد صحیح هستند

3- کدامیک از نامهای خداوند به معنای بسیار آمرزنده می باشد:

الف- غفار         ب- رحیم       ج- رحمان          د- لطیف 

4- خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟

الف – ستمگران      ب- فاسقان        ج- گناهکاران       د همه موارد 

5- فایده عفو و گذشت از خطاهای دیگران چیست؟

الف- خشنودی خدا             ب- بهره مندی از رحمت بیشتر الهی 

  ج- سر بلندی درمیان مردم       د – همه موارد صحیح می باشد.

6- کدام بزگوار افراد انسان را به اهل گذشت بودن دعوت فرموده است؟

الف- پیامبر ص                         ب- حضرت علی ع    

  ج- امام صادق ع                    د-امام باقرع 

7-چه زمانی می توان از خطای فرد خطاکار گذشت کرد؟

الف- ازکارش پشیمان شده باشد             ب- رفتارش را اصلاح کند

ج- تصمیم برترک خطا داشته باشد       د- همه موارد صحیح هستند. 

8-از داستان مالک اشتر چه می آموزیم؟

الف- صبر                       ب- تقوا    

 ج- فرو بردن خشم            د- گذشت از خطای دیگران 

منبع:هشتم

1-اگر انسان خوب به نظم جهان و تمامی مخلوقات بنگرند به چه نتیجه  ای خواهد رسید؟

الف  به وجود ناظمی پی می برد 

 ب- درمی یابد ناظم این نظم خداوند است

ج-  درمیابد که هر چیزی علت و معلولی دارد.

د- الف و ب صحیح است.

2- ما با دقت کردن به دنیای پیرامون خویش چه درسی می گیریم؟

الف- عبرت گرفتن                  ب- درس خداشناسی     

 ج- شکر گزاری                   د- همه موارد صحیح هستند

 

3- کدامیک از نامهای خداوند به معنای بسیار آمرزنده می باشد:

الف- غفار         ب- رحیم       ج- رحمان          د- لطیف 

4- خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟

الف – ستمگران      ب- فاسقان        ج- گناهکاران       د همه موارد 

5- فایده عفو و گذشت از خطاهای دیگران چیست؟

الف- خشنودی خدا             ب- بهره مندی از رحمت بیشتر الهی 

  ج- سر بلندی درمیان مردم       د – همه موارد صحیح می باشد.

6- کدام بزگوار افراد انسان را به اهل گذشت بودن دعوت فرموده است؟

الف- پیامبر ص                         ب- حضرت علی ع    

  ج- امام صادق ع                    د-امام باقرع 

7-چه زمانی می توان از خطای فرد خطاکار گذشت کرد؟

الف- ازکارش پشیمان شده باشد             ب- رفتارش را اصلاح کند

ج- تصمیم برترک خطا داشته باشد       د- همه موارد صحیح هستند. 

 

8-از داستان مالک اشتر چه می آموزیم؟

الف- صبر                       ب- تقوا    

 ج- فرو بردن خشم            د- گذشت از خطای دیگران 

 

9- مصالح کار فرشتگان در بهشت چیست؟

الف – لااله الا الله  والله اکبر             ب-  سبحان الله   

  ج- الحمدالله                               د- همه موارد

10- نعمت های بهشت به دست چه کسانی به بهشت فرستاده می شود؟

الف- بدست خود بهشتیان                 ب- بدست خود انسان   

 ج-  به دست گناهکاران                     د- الف و ب صحیح است.

 

 

 

 

11-نعمتهای بهشتی نتیجه کدام اعمال انسانها دردنیاست؟

الف- اعمال خوب و بد                        ب- اعمال نیک       

ج – صبر وتقوا                             د- الف و ب صحیح است  

 12-جهنم جایگاه چه کسانی است؟

الف- کسانی که بخدا ایمان ندارند          ب- روز قیامت را انکار می کنند

ج- ستمکارانی که مردم را اذیت می کنند        د- همه موارد

13- عذابهای جهنم نتیجه چیست؟

الف نیجه وسوسه های شیطان است 

ب- نتیجه کارهای زشتی که در دنیا کرده اند 

ج- نتیجه دوستی با دوستان بد است 

د- نتیجه پیروی نکردن از دستورات پیامبران است. 

14-خداوند مهربان ،آمرزنده گناهان چه کسانی است؟

الف – کسانی که توبه کنند.

ب- کسانی که ایمان آورند 

ج- کسانی که کارشایسته انجام دهند 

د- همه موارد صحیح است. 

15- هدف از آفرینش جهان  چیست؟

الف- اینکه  زندگی خوشی داشته باشیم . 

ب- درباره جهان ونظم آن بیندیشیم 

ج – اینکه راهی را انتخاب کنیم تا به بهشت برسیم  

د- موارد ب و ج صحیح است.

16-چه کسانی در جهنم با صورتی سیاه و زشت در میان آتش به دنبال آب و غذا می گردند؟

الف- کافران                           ب- افرادی که بخدا  ایمان ندارند

ج- ستمگرانی که مومنان را آزار می دادند

د- افرادی که به روز قیامت  اعتقادی نداشتند.

17- منظور از نعیم در این آیه چیست؟ « ثمَّ لتُسالنَّ یومئذ عن النعیم»

الف- سپاس و ستایش خداوند          ب- نعمت محمد ص و آل محمد ص    

ج- نعمت امامان                         د- نعمت محمد ص

18- بنا به فرموده امام صادق ع  در قیامت درباره کدام نعمت از مسلمانان سوال خواهد شد؟

الف- ولایت اهل بیت      ب- ولایت پیامبران

ج- نعمت نبوت            د- نماز

19-خداوند حکیم چه کسی را اولین معلم قران قرار داد؟

الف- حضرت علی ع        ب-  فاطمه س

ج- پیامبر اکرم ص              د- امام صادق ع

20-خداوند گناهان کسانی را که راه.....و...... درپیش می گیرند را می آمرزد:

الف- پرهیزگاری، صبر               ب- صبر،تقوا

ج- نبوت، معاد                    د- تقوا، درستکاری

21- کسی که در هنگام خشم از خطاهای دیگران از ....و...... خود را آرام می کند به زیان خود عمل می کند:

الف- عفو ،گذشت        ب- داد و بیداد      ج- انتقام و تنبیه     د- کفر و ناسپاسی

 

 

22-نیکوکاران در بهشت با چه کسانی همنشین می شوند؟

الف- شهیدان و امامان      ب- پیامبران و امامان و نیکوکاران

ج- پیامبران و شهیدان            د- امامان و صالحان

23-برنامه دقیق و کامل پیامبر برای هدایت مردم چه بود؟

الف- تربیت معلمان ویژه برای فهم عمیق معارف قران.

ب- تعلیم معرف قرانی به همگان

ج- تربیت شایسته ترین افراد برای آموزش معارف قرانی

د- همه موارد بالا.

24- این آیه اشاره به چه مطلبی می کند:« لهم مایسالون فیها ولدینا مزیدٌ.

الف- بهشت و زیبایی هایش             ب- وسعت نعمتهای بهشتی

ج- خوشی ها ی بهشتیان                د- خوش آمدگویی فرشتگان به بهشتیان

25-پیامبر خدا چه مواردی را به حضرت علی ع آموخت؟

الف- آموزش معارف قرانی                 ب- آموزه های قران

ج- اسرار و نکات عمیق قران             د- خواندن صحیح قران

26-این سخن از کدام بزرگوار است« هیچ آیه ای بر پیامبر نازل نمی شد مگر اینکه آن را برایم قرائت میکرد:

الف- امام صادق ع    ب- امام علی ع   ج- امام باقر ع      د- حضرت فاطمه س

27-جهنم را چه کسانی و با چه چیزی بوجود آورده اند؟

الف- جهنمیان و اعمال خود         ب- گناهکاران  و اعمال بدخود

ج- خود انسانها و اعمالشان         د- کافران و اعمال خودشان

28-پیامبر خدا در وصیتش به چند چیز سفارش فرمودند؟

الف- کتاب خدا       ب- عترت و اهل بیتش

ج- جانشین خود      د- مورد الف و ب صحیح است.

29- تنها راه رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت خداوند چیست؟

الف- پناه بردن به اهل بیت             ب- ایمان بخدا و نماز

ج- پناه بردن به قران          د- موارد الف و ج صحیح است

30-کسی که در دنیا با زبانش دیگران را آزار میرساند در جهنم در محاصره چه  قرار می گیرند؟

الف- آتش سوزان      ب- حیوانات گزنده  

ج- مارها و عقربها       د- در حسرت و پشیمانی

 31-جهنمیان چه کسانی را مورد سرزنش قرار می دهند؟

الف- دوستان بد را    ب- شیطان را     ج- خودشان را      د- دوستان بد و شیطان را

32-در این آیه چند صفت الهی وجود دارد؟« انهُ الغفورُ الرحیم»

الف- یک     ب- دو     ج- سه              د- چهار

33-بنا به فرموده هدف از اندیشیدن درباره آفرینش جهان چیست؟

الف- راه یافتن به بهشت      ب- رهانیدن از عذاب دوزخ

ج- عبرت گرفتن              د- مورد الف و ب  صحیح است

34-خداوند به چه کسانی وعده آمرزش داده است؟

الف- بدکاران     ب- مومنان     ج- گناهکاران     د- ظالمان

35-چه کسانی رنگ و بوی صفت الهی «غفار» را بخود می گیرند؟

الف- مومنان                               ب- پرهیزگاران

ج- کسانی که خطاهای دیگران را می بخشند     د- الف و ج صحیح است.

 

 

36-بنا به سخن امام علی ع : ازخلقت انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند و با پاره ای گوشت سخن می گوید و با چند استخوان می شنود به ترتیب اشاره به کدام حس دارد؟

الف- بینایی، زبانی ،شنوایی                 ب- لامسه، زبانی ،شنوایی

ج- بینایی،لامسه ،زبانی               د- شنوایی، زبانی، بینایی

 

37-چرا خداوند پیامبر اکرم ص را اولین معلم قران قرار داد؟

الف – چون ایشان مفهوم و تفسیر واقعی آیات را میدانست

ب- چون ایشان معصوم بودند

ج- چون سرور و بزرگ اسلام بودند

د- همه موارد

38-پیامبر اکرم در مورد علی ع چه دعایی می کردند

الف- فهمیدن دقیق معارف قران

ب- غلبه کردن برمشکلات خود

ج- عطا کردن قدرت فهم وحفظ قران

د- رستگار شدن در دنیا و آخرت با پناه بردن به قران

39-بنا به سخن پیامبر اکرم در گذشتن از گناه یکدیگر باعث چه می شود؟

الف-عزیزو باعزت                       ب- برخورداری از رحمت خداوند

ج- افتخار مومنان                              د- عزیزو سرافرازی

40-دانشمندان با الگو گرفتن از ساختمان چشم به ساخت چه چیزهایی موفق شدند؟

الف- دوربین ها                  ب- میکروسکوپها

ج- تلسکوپها                       د- همه موارد